Ring jurist eller advokat för juridisk rådgivning. 031 - 78 00 790      Kontakta jurist eller advokat. info@waldenbergmelin.se

Avtal

Ett avtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer grundar ett rättsförhållande mellan varandra. Skriftliga avtal benämns ofta som kontrakt. Avtal är en central del i en affärsrelation men har även en stor betydelse i varje människas vardagsliv. Genom att ha välformulerade och heltäckande avtal kan många diskussioner och tvister undvikas.

Ett avtal omfattar alltid minst två personer. Avtalets juridiska verkningar är begränsade till de personer som är parter i avtalet. Det går alltså inte att, med bindande verkan, avtala om vad en tredje part får göra eller inte göra.

Löftesprincipen innebär att parten som avger en viljeförklaring är bunden av den under en viss tid. Om ingen tidsgräns är utsatt så innebär det inte per automatik att den förväntas gälla i all evig framtid. Viljeförklaringen slutar gälla när det är rimligt att anta att den skall sluta gälla. Det är upp till respektive part, då en tidsgräns inte är utsatt, att bedöma och förhandla om denna.

Avtal kan vara ensidigt eller ömsesidigt förpliktigande. Ett ensidigt avtal, där endast ena parten utger något, kallas för benifikt avtal. Ett typiskt benifikt avtal är en gåva. Ett ömsesidigt förpliktigande avtal kallas för oneröst avtal. Ett exempel på ett oneröst avtal är ett köpeavtal som stadgar att säljaren skall till köparen utge varan medan köparen i sin tur skall utge betalning till säljaren.

Vår jurister kan hjälpa Dig med upprättandet av alla typer av avtal såsom till exempel köpeavtal, gåvobrev, samarbetsavtal, anställningsavtal, hyreskontrakt och låneavtal. Vi erbjuder Dig även att lämna in Dina avtal för granskning. Befinner Du Dig i en tvist kring tolkningen av ett avtal eller om den andra parten har brutit mot ert avtal kan en jurist från oss också hjälpa till.

Våra jurister kan hjälpa dig med dina avtal.

Undertecknande av avtal

En viktig princip när det gäller avtal är kontraktsprincipen. Kontraktsprincipen innebär att ingen av parterna är bundna av avtalet förrän båda parter har skrivit under avtalet/kontraktet.

Muntliga avtal

Som huvudregel är muntliga avtal lika bindande som skriftliga. Det bör dock nämnas att man utan ett skriftligt avtal lätt hamnar i en diskussion kring avtalets innehåll. Det är också ofta svårt att bevisa vad som avtalats muntligen. Frågor om till exempel priser, leveranser eller kvalitét kan uppkomma och det kan vara svårt att bevisa vad man kommit överens om.

Kan jag få ekonomisk hjälp?

Vid en avtalstvist är Du många gånger berättigad till rättsskydd eller rättshjälp. Om du är osäker på vad som gäller i just Ditt fall så kan en av våra jurister hjälpa dig.

© 2007-2012 Waldenberg Melin Advokatbyrå AB | Din jurist i Göteborg | Din advokat i Göteborg | Allmänna villkor Allmänna villkor  | Engelska flaggan Show in English