Underhållsbidrag – hur mycket?

Underhållsbidrag, hur mycket? Utgångspunkten för beräkning av hur mycket underhållsbidrag som krävs är barnets ålder. Man gör sedan ett tillägg för vad man kallar särskilda kostnader, till exempel om barnet har behov av glasögon, mediciner eller liknande. Från detta drar man av bland annat det barnbidrag som barnet får. Man fastställer på så sätt barnets behov, vilket används för att beräkna hur mycket underhållsbidrag som krävs.

Den summa som man finner att barnet har behov av skall fördelas mellan föräldrarna i enlighet med deras ekonomiska förmåga. Denna baserar sig på föräldranas inkomster med avdrag för bland annat boendekostnader och egna levnadskostnader. Man får då fram ett överskott för vardera förälder. Därefter fördelar man barnet behov utifrån föräldrarnas överskott. Utifrån den summan bestämmer man hur mycket underhållsbidrag ena föräldern ska betala.

Barnet har rätt till en standard i likhet med den betalande förälderns. Om föräldern har en relativt hög standard kan barnet ha rätt till ett standardtillägg. Ju högre inkomst föräldrarna har desto högre kan standardtillägget bli.

Juristerna på Waldenberg Melin Juridik arbetar mycket med underhållsbidrag och hjälper dig gärna att göra en beräkning på hur mycket underhållsbidrag ditt barn har rätt till. Vi hjälper dig också att väcka talan i domstol om den bidragsskyldige föräldern inte fullgör sin underhållsplikt.

Publicerat 2011.10.27