Åtgärder mot organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet Den 5 februari 2009 beslutade regeringen att ytterligare förstärka åtgärderna för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Regeringen har tillsatt Carin Götblad som särskild utredare med uppdraget att föreslå åtgärder för att underlätta för personer som vill lämna kriminella grupperingar och föreslå åtgärder för att förhindra nyrekrytering till kriminella grupperingar.

Redan 2007 beslutade regeringen att man skulle intensifiera arbetet mot den organiserade brottsligheten. Regeringen har som mål att personer som ägnar sig åt organiserad brottslighet i större utsträckning skall dömas för sina brott och att förutsättningarna för att bedriva organiserad brottslighet skall försämras. Genom detta menar regeringen att det i större utsträckning kan bli aktuellt för personer att lämna den organiserade brottsligheten. Dessa personer skall då kunna få hjälp och stöd i olika avseenden och målet är att underlätta för den enskilde att lämna den kriminella banan.

Under 2008 fattades tre beslut inom detta område. Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag att i samverkan med ett flertal andra myndigheter säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Bland annat skall särskilda aktionsgrupper inrättas vid åtta polismyndigheter och permanenta regionala underrättelsecenter skall etableras. Det andra beslutet innebär att Säkerhetspolisen får i uppdrag att kartlägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på bland annat politiker och myndighetsföreträdare. Det tredje beslutet gav Brottsförebyggande rådet uppdraget att agera ledande i arbetet med att ta fram en samverkansmodell som skall underlätta samarbetet mellan polis och andra myndigheter i frågor kring organiserad brottslighet.

Publicerat 2009.04.06