Juridiska nyheter - Domstol

Nedan kan du läsa information och nyheter publicerade av advokater och jurister på Waldenberg Melin Advokatbyrå. Inläggen på nyhetssidan innefattar nyheter, information om advokatbyrån och diskussioner kring vanliga frågor som uppkommer från byråns klienter. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev och få nyheterna skickade direkt till din e-mail så fort ett nytt inlägg publiceras.


Säkrare domstolar

Enligt Domstolsverket behöver Göteborgs tingsrätt och fem andra tingsrätter runtom i landet dagliga säkerhetskontroller; detta då det finns en hotbild. En satsning på en säkrare domstol har inletts. 45 miljoner kronor från regeringen skall av Domstolsverket fördelas mellan de sex domstolarna.

Den första juli ändrades lagen om säkerhetskontroller i domstolarna. Lagändringen syftar till att göra det lättare för domstolarna att kontrollera besökare. Detta skall leda till att säkerheten ökar. Domstolarna kan i och med lagändringen fatta beslut om dagliga säkerhetskontroller av besökare under tre månaders tid. Kontrollerna kan därefter förlängas med tre månader i taget om hotbilden kvarstår. Hotbilden behöver inte vara konkret utan det räcker med en allmän hotbild.

I sitt remissvar till utredningen Ökad säkerhet i domstol (SOU 2009:78) framhöll Advokatsamfundet att de närmast permanenta säkerhetskontroller som kan installeras i och med lagändringen kan strida mot den grundlagsfästa förhandlingsoffentligheten och integritetsskyddet.

Publicerat 2012.07.17


Göteborgs tingsrätt flyttar

Göteborgs tingsrätt flyttar till nya lokaler på Ullevigatan 15 från och med den 15 februari 2010.

Kontaktuppgifter:

Postadress: 404 83 Göteborg
Besöksadress: Ullevigatan 15
Telefon: 031-701 10 00
Fax: 031-774 00 92
Email: gbg.tingsratt@dom.se

Publicerat 2010.02.15


Arbetsdomstolen och Arbetsdomstolens domar

Arbetsdomstolen är högsta instans i alla arbetsrättsliga tvister men kan i vissa fall även utgöra den enda instansen. Tingsrätten är alltid första instans i de fall där talan väckas av enskild arbetstagare, till exempel av någon som inte är med i ett fackförbund. I de fall där en organisation agerar som kärandepart och det rör sig om en kollektivavtalsreglerad arbetsplats skall talan däremot väckas direkt i Arbetsdomstolen.

Tanken bakom fördelningen av tvisterna mellan tingsrätterna och Arbetsdomstolen är att Arbetsdomstolen skall pröva mål som väcks av organisationer och som avser medbestämmandelagen, kollektivavtal eller kollektivavtalsreglerade förhållanden. En viktig orsak till detta är att sådana tvister som regel blir föremål för tvisteförhandlingar innan de kommer till domstol. Tvisterna genomgår således ett visst förfarande redan innan de når Arbetsdomstolen. Talan i övriga arbetstvister skall väckas i tingsrätt och blir på så vis garanterade ett flerinstansförfarande. Till skillnad från Högsta domstolen så överlämnas alla fall som överklagas till Arbetsdomstolen. Prövningstillstånd erfordras inte för att en arbetsrättslig tvist skall omprövas.

Det som skiljer Arbetsdomstolen från övriga domstolar är dess särpräglade sammansättning. Domstolens ledamöter kan delas in i tre kategorier: ämbetsmän, arbetsgivarledamöter och arbetstagarledamöter. Vid en rättegång består Arbetsdomstolen av sju ledamöter, en ordförande samt sex andra ledamöter som inte är anställda vid domstolen. I mål av enklare karaktär kan domstolen bestå av endast tre ledamöter. I det vanliga förfarandet med sjumannasammansättningen ingår två ledamöter som har utsetts av arbetsgivarsidan, två ledamöter som har utsetts av LO, TCO och SACO samt tre ledamöter som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen.

Om du önskar hjälp med en tvist som rör ditt arbete är du välkommen att kontakta oss på Waldenberg Melin Juridik.

Du kan ladda ner konstandsfri information kring Arbetsdomstolens domar från Sveriges Domstolar.

Publicerat 2009.12.09


Sammanläggning av domstolar

Den 12 mars 2009 beslutade regeringen om en proposition som föreslår en förändring i organisationen för landets länsrätter. Idag finns 23 länrätter i Sverige, genom propositionen föreslås dessa bli tolv.

Regeringen menar att en sammanläggning av länsrätterna är nödvändig för att skapa bättre förutsättningar för specialisering i domstolarna och därmed också skapa en bättre kvalité i dömandet. Genom en sammanläggning får länsrätterna ett större målunderlag vilket också bedöms öka kvalitén i den dömande verksamheten. Vidare föreslår regeringen att länsrätterna skall byta namn till förvaltnignsrätter.

regeringens hemsida finns ytterligare information kring förslaget och även en uppställning av hur sammanläggningen är tänkt att fungera i praktiken.

Publicerat 2009.04.17