Juridiska nyheter (Sida 4)

Nedan kan du läsa information och nyheter publicerade av advokater och jurister på Waldenberg Melin Advokatbyrå. Inläggen på nyhetssidan innefattar nyheter, information om advokatbyrån och diskussioner kring vanliga frågor som uppkommer från byråns klienter. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev och få nyheterna skickade direkt till din e-mail så fort ett nytt inlägg publiceras.


Sommaröppet 2011

Vi på Waldenberg Melin Juridik, Din jurist i Göteborg, har öppet hela sommaren. Du som kund kommer att få just den hjälp som Du behöver, på ett sätt som passar just Dig, under hela sommaren.

Vi nås på 031 - 78 00 790 mellan klockan 08:30 och 16:30 hela sommaren. Respektive ombud nås även på sitt mobilnummer som går att finna under fliken medarbetare.

Vi önskar gamla och nya kunder samt samarbetspartners en riktigt trevlig sommar!

Publicerat 2011.07.12


Arvsordning

Ärvdabalken stadgar en viss arvsordning genom att dela in arvingar i arvsklasser. När en arvsklass är uttömd, träder nästa arvsklass i arvsordningen in.

Första arvsklassen i arvsordningen är bröstarvingar, det vill säga den avlidens barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.

Andra arvsklassen, som alltså träder in om det inte finns bröstarvingar omfattar den avlidnes föräldrar och syskon, både helsyskon och halvsyskon.

Tredje arvsklassen i arvsordningen, vilken träder in när det varken finns arvingar i första eller andra arvsklassen, omfattar föräldrars syskon. Finns det inte heller några syskon till den avlidens föräldrar, träder inte föräldrars syskonbarn, det vill säga kusiner in. Kusiner ärver alltså inte den avlidne och ingår inte i arvsordningen.

För det fall det inte finns några arvingar alls tillfaller den avlidnes kvarlåtenskap istället allmänna arvsfonden.

Om en avliden person efterlämnar make eller maka ärver denne före gemensamma bröstarvingar. För det fall den avlidne efterlämnar bröstarvingar som inte är barn till efterlevande make eller maka ärver dessa barn, s.k. särkullbarn. Efterlevande make eller maka ärver i dessa fall inte alls om inte makarna har ett testamente.

Sambor ärver inte varandra, det krävs testamente för att sambor ska ärva den avlidna sambons kvarlåtenskap.

Man kan alltid upprätta ett testamente för att själv råda över sin kvarlåtenskap, så sätt kan arvsklassernas funktion och därmed den lagstadgade arvsordningen slås ut. En person som helt saknar arvingar kan upprätta ett testamente till någon person, fond eller stiftelse, för att på så vis rikta sitt arv istället för att kvarlåtenskapen tillfaller allmänna arvsfonden.

För hjälp och rådgivning rörande arvsordning är ni välkomna att kontakta oss på Waldenberg Melin Juridik.

Publicerat 2011.06.08


Formkrav vid fastighetsköp

Formkrav fastighetsköp. Vid fastighetsköp gället många formkrav. Vid ett fastighetsköp finns det ett antal formkrav som måste vara uppfyllda för att köpet ska vara giltigt. Fastighetsköpet skall genomföras genom att man upprättar en skriftlig handling som undertecknas av säljaren och köparen. Av handlingen skall framgå köpeskilling för aktuell fastighet. En överlåtelseförklaring är också ett formkrav, det vill säga att det av köpehandlingen framgår att säljaren överlåter fastigheten till köparen. Om dessa formkrav ej är uppfyllda är ett fastighetsköp ogiltigt.

Ett fastighetsköp får ej göras beroende av villkor under mer än två år. Om man i köpeavtalet avtalar om villkor som sträcker sig över längre tid än två år är fastighetsköpet också ogiltigt.

Om säljaren och köparen kommer överens om annan köpeskilling än den som anges i aktuell köpehandling, är den överenskommelsen ogiltig. Den köpeskilling som gäller är istället den som står i köpehandlingen.

Det är vanligt att man även upprättar ett köpebrev. I själva köpehandlingen, köpeavtalet, anges ofta att köpebrev skall upprättas. Har man tagit in en sådan formulering anses fastighetsförvärvets fullbordan gjorts beroende av att köpeskillingen erlägges. Säljaren kan då häva köpet om köparen inte betalar i tid. Köpebrevet skrivs alltså först när köpeskillingen är betald. Ett köpebrev är dock inte något för ett fastighetsköp.

Våra jurister kan hjälpa dig att upprätta köpehandlingar som uppfyller formkrav vid fastighetsköp.

Publicerat 2011.05.17


Bodelning enligt sambolagen

Sambolagen och bodelning Många lever idag såsom sambo under långa tidsperioder. En vanlig missuppfattning mellan sambor är att sambolagen ger lika bra skydd som äktenskapslagstiftningen. Det ekonomiska skyddet för sambor är dock mycket svagare än för gifta när samboförhållandet upphör och en bodelning ska genomföras.

Sambolagen medför att vardera part äger den egendom som de ägde innan samboförhållandet inleddes. Såsom samboegendom ses endast den bostad och det bohag som samborna har anförskaffat för gemensamt bruk. Vid en bodelning enligt sambolagen är det den gemensamt inköpta egendomen som skall delas lika mellan parterna. Som sambor bodelar man inte aktier, fonder eller vad som finns på bankkonton.

Kan man som sambor inte enas vid en bodelning har man möjlighet att ansöka om en bodelningsförrättare. Denne kommer då att gå igenom sambornas egendom för att sedan fatta beslut i enlighet med de regler om bodelning som finns i sambolagen. För att undvika onödiga tvister är det därför bra att sambor redan tidigt i samboförhållandet bestämmer hur de önskar reglera sina egendomsförhållanden. Detta görs genom ett samboavtal, vilket är en trygghet för båda parter under förhållandet. Samboavtalet medför också att onödiga tvister undviks vid en separation och efterföljande bodelning.

Om Du är sambo och mitt uppe i en separation och bodelning, eller bara har frågor om hur Du bäst skyddar Dig inför framtiden, är Du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper Er att upprätta det samboavtal som ger bäst skydd med hänsyn till Era specifika behov. Våra jurister är även behjälpliga med att upprätta andra dokument som kan vara ett viktigt ekonomiskt skydd för sambor såsom till exempel skuldebrev, samäganderättsavtal och testamente mellan sambor.

Publicerat 2011.04.23